OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Cơ cấu tổ chức

Cùng với việc tuân thủ các quy định về pháp luật của Nhà nước Việt Nam, hoạt động kinh doanh của Coteccons còn thực hiện theo đúng quy định trong điều lệ của công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

 

Hội đồng Quản trị (HĐQT):

HĐQT đương nhiệm của Coteccons gồm Chủ tịch HĐQT và 6 thành viên, trong đó có 3 thành viên kiêm nhiệm chức vụ trong Ban điều hành và 4 thành viên độc lập.


Ban Kiểm soát (BKS):
BKS đương nhiệm gồm Trưởng ban và 2 thành viên.

Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty:
Đứng đầu bộ máy điều hành là Tổng Giám đốc. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc còn có 5 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các lĩnh vực nhân sự, tài chính, kinh doanh, thiết kế và thi công