CBTT – HĐQT bầu ông Bolat Duisenov làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây:

TIN LIÊN QUAN

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG