OUR EXPERIENCE DRIVES US FORWARD

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Coteccons diễn ra thành công tốt đẹp

Chiều ngày 30/06/2020, Đại hội đồng cổ đông Coteccons (Mã cổ phiếu: CTD) đã được tổ chức thành công tốt đẹp, với sự tham dự của các Cổ đông đại diện cho 66.422.362 cổ phiếu, tương ứng 87,06% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Lĩnh vực hoạt động