Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm vị trí Cố vấn Ban TGĐ

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

TIN LIÊN QUAN

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG