Thông báo niêm yết bổ sung 3.604.530 cổ phiếu phát hành để hoán đổi cổ phiếu Unicons

Công văn số 642/TB-SGDHCM, ngày 31/05/2016 từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM v/v Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết.

TIN LIÊN QUAN

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG