OneHub Saigon

1 tầng hầm và 6 tầng nổi

Structure, finishing, M&E, infrastructure, landscape
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
 End of 2018
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Ascendas Saigon Bund Company Limited

Loại hình dự án
Địa điểm

Lot C1-2, D1 Road, District 9 Hi-Tech Park, HCMC

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2018

Structure, finishing, M&E, infrastructure, landscape
Gói thầu (VN)
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
 End of 2018
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG