Aeon Mall Bình Dương

70.000 m2

Gói thầu
133 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Obayashi - Japan
Nhà thầu chính
03.2014
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Tập đoàn Aeon - Nhật Bản

Loại hình dự án
Địa điểm

Khu đô thị The Canary – Tỉnh Bình Dương

Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2014

Gói thầu (VN)
133 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Obayashi - Japan
Nhà thầu chính
03.2014
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG